Služby

Projektové štúdie

Projektová štúdia rieši technologické, stavebné, architektonické, environmentálne a územné možnosti pre pripravovanú stavbu. Zaoberá sa tiež náväznosťami stavby a jednotlivých prevádzkových celkov a súborov navzájom aj voči okoliu.

Rieši objemové a priestorové hľadisko, určuje požadovaný štandard vybavenia jednotlivých stavebných objektov a technologických zariadení. Smerodajným výstupom pre investora je realizovateľnosť a technicko-ekonomické hľadisko pripravovanej stavby.

Ako to funguje

Basic Design (BED) je základná fáza projektovej prípravy z hľadiska koordinácie stavby ako celku. Spravidla sa spracováva na základe podkladov od dodávateľov hlavných zariadení a definuje základnú koncepciu budúcej stavby.

Dokumentácia BED stanovuje technické a kvalitatívne požiadavky na zariadenia a slúži ako podklad pre spracovanie dokumentácie v ďalšom stupni projektu, koordináciu subdodávateľov a projektu v úrovni realizačného projektu. Ďalej pre výkon autorského dozoru nad stanovenou koncepciou a na vypracovanie tendrovej dokumentácie.

Tento stupeň projektovej dokumentácie štandardne rieši koncepciu procesného návrhu technológie v tomto rozsahu:

 • materiálová bilancia
 • block flow diagram, proces flow diagram, material selection diagram
 • predbežná dispozícia
 • predbežná strojno-technologická a MaR schéma (P&ID)
 • procesný návrh hlavných zariadení
 • návrh regulačných and poistných zariadení

Po BED nasleduje Front End Engineering Design (FEED) v tomto rozsahu:

 • zadávacie výkresy na zariadenia na základe procesného návrhu BED podľa požadovanej normy a štandardu
 • tepelný výpočet výmenníkov tepla
 • príprava súťažných podkladov pre hlavné zariadenia
 • strojno-technologická a MaR schéma (P&ID) pre potreby realizačného projektu
 • podrobná dispozícia zariadenia a stavby
 • protokol prostredia
 • potrubné dispozície a dispozície MaR

Benefity pre klienta

 • Máme skúsenosti z viacerých projekčných tímov, kde sme pracovali na týchto typoch úloh.
 • Sme flexibilní a vieme pracovať samostatne aj ako súčasť malých aj veľkých teamov.
 • Naše kontakty vieme využiť v prospech klienta.
 • Projektujeme podľa najnovších noriem a štandardov.
 • Máme oprávnenia a sme poistení.