Služby

Pevnostné a statické výpočty

Vyhláška 508/2009 Z.z. ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými.

Vyhradené technické zariadenia tlakové a plynové musia spĺňať požiadavky na technickú dokumentáciu v zmysle § 5 a prílohy č.2 tejto vyhlášky. To znamená, že technická dokumentácia musí obsahovať aj pevnostné výpočty a ďalšie výpočty konštrukčných častí a bezpečnostného príslušenstva podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek.

Ako to funguje

Jednotlivé potrubné komponenty sa kontrolujú na základe zvolenej výpočtovej normy. Štandardne sa postupuje podľa EN 13480-3, ktorá platí v Európe pre priemyselné kovové potrubia.

Potrubia, ktoré sú podľa §9 zákona 264/1999 určeným výrobkami, alebo sú kategorizované ako vyhradené technické zariadenia, musia byť doložené ďalšími výpočtami pre jednotlivé zaťažovacie stavy. Napätosť sa analyzuje na základe modelu týchto potrubí rešpektujúc materiály, priemery a hrúbky stien potrubia a vstupné parametre, ktorými sú najmä návrhový tlak a teplota, hustota média, prípadne korózia a externé vplyvy ako sú vietor, seizmicita alebo iné dynamické budenie.

Výsledkom výpočtu je najmä porovnanie vzniknutého napätia s dovoleným napätím, výsledné zaťaženie v uloženiach potrubia a posunutia, ktoré vznikajú hlavne od tepelnej rozťažnosti. Takouto analýzou je možné navrhnúť nové pružinové závesy, prípadne skontrolovať existujúce. Ďalej navrhnúť kompenzáciu trás pomocou tvarovej kompenzácie alebo pomocou vlnovcových kompenzátorov, prípadne zostáv takýchto kompenzátorov. Dôležitým výstupom výpočtu je kontrola dovolených zaťažení na príruby a hrdlá aparátov a zariadení.

Benefity pre klienta

  • Pre naše činnosti používame komplexné softvérové riešenia firmy Hexagon, ktorých dynamický vývoj využívame v prospech našich klientov.
  • Statické výpočty potrubia robíme v softvéri Caesar 2, ktorý vo svete predstavuje etalón v kvalite statických a dynamických výpočtov potrubia.
  • V Caesare 2 sme skontrolovali viacero vysokotlakých parovodov, desiatky zostáv, vetiev a navrhli stovky uložení potrubia.
  • V kooperácii s našimi partnermi zabezpečujeme špeciálne pevnostné, dynamické a seizmické analýzy v ANSYSe.
  • Máme bohaté skúsenosti z viacerých projekčných tímov, kde sme pracovali na spomenutých typoch úloh.
  • Sme flexibilní a vieme pracovať samostatne aj ako súčasť malých aj veľkých teamov.
  • Naše kontakty vieme využiť v prospech klienta.
  • Projektujeme podľa najnovších noriem a štandardov.
  • Máme oprávnenia a sme poistení.