Služby

Projekty pre stavebné povolenie

Po spracovaní štúdie je ďalším krokom projektovej prípravy projekt pre stavebné povolenie. Stavebné povolenie je nevyhnutný dokument pre začiatok realizácie stavby, ktorá je možná až po nadobudnutí jeho právoplatnosti.

Ako to funguje

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia sa podáva na príslušnom stavebnom úrade vo forme vyplneného tlačiva spolu s ďalšími prikladanými dokumentami a projektovou dokumentáciou. Obsah a rozsah projektu rieši § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona číslo 50/1976 Zb.

Benefity pre klienta

  • Máme viaceré skúsenosti s vypracovaním dokumentácie pre stavebné povolenie pre náročných klientov, kde je stavebným úradom Úrad jadrového dozoru SR.
  • Sme flexibilní a vieme pracovať samostatne aj ako súčasť malých aj veľkých teamov.
  • Naše kontakty vieme využiť v prospech klienta.
  • Projektujeme podľa najnovších noriem a štandardov.
  • Máme oprávnenia a sme poistení.