Služby

Koordinácia dokumentácie

Koordináciu projektovej dokumentácie a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje koordinátor dokumentácie poverený podľa § 3 ods. 1 Nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z., ktorý je projektantom podľa § 45 ods. 6 písm. a) a § 46 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z..

Ako to funguje

Koordinácia podľa odseku 1 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. zahŕňa:

  • Uplatňovanie požiadaviek podľa § 4 o projektovej dokumentácii.
  • Vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku; plán obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom uvedené v prílohe č. 2 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z..
  • Vypracovanie podkladu, ktorý obsahuje príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach.

Výhody (benefity pre klienta)

  • Máme skúsenosti z viacerých realizácií stavieb.
  • Sme flexibilní a vieme pracovať samostatne aj ako súčasť malých aj veľkých teamov.
  • Naše kontakty vieme využiť v prospech pre klienta.
  • Projektujeme podľa najnovších noriem a štandardov.
  • Máme oprávnenia a sme poistení.