Služby

Výkon autorského dozoru

Autorský dozor zodpovedá v etape realizácie stavby odbornému autorskému dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa realizačno-projektovej dokumentácie.

Ako to funguje

V zmysle ustanovení zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (Autorizačný zákon) môže autorizovaný architekt alebo autorizovaný stavebný inžinier vykonávať okrem iných činností aj odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie, overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní.

Odborný autorský dohľad sa podieľa na riadení stavby tým, že sa zúčastňuje operatívnych porád vedenia stavby.

Obsah a rozsah odborného autorského dohľadu dohodnú zmluvné strany v zmluve o dielo na zhotovenie projektu pre stavebné povolenie. Odporúčame dohodnúť tento minimálny obsah a rozsah odborného autorského dohľadu.

1. V štádiu zhotovovania realizačných projektov
 • Kontrolovať, či sa realizačné projekty zhotovujú v súlade s projektom pre stavebné povolenie.
 • Informovať zhotoviteľa a investora o zistených odchýlkach realizačných projektov oproti projektu pre stavebné povolenie a navrhovať opatrenia na ich odstránenie.
 • Na vyžiadanie zhotoviteľov realizačných projektov poskytovať nevyhnuté vysvetlenia k projektu pre stavebné povolenie.
 • Odsúhlasovať riešenie detailov.
 • Zúčastňovať sa zmenových konaní, ktoré riešia zmeny realizačných projektov oproti projektu pre stavebné povolenie.
 • Informovať bezodkladne investora, ak zmeny realizačných projektov oproti projektu pre stavebné povolenie majú dopad na podmienky stavebného povolenia a upozorniť na potrebu požiadať o súhlas so zmenou stavby pred jej dokončením.
 • Zúčastňovať sa záverečného prerokovania jednotlivých častí realizačných projektov vrátane posúdenia výkazov výmer a technických špecifikácií.
2. Pri vypracovaní zhotoviteľskej dokumentácie
 • Zabezpečiť súlad zhotoviteľskej dokumentácie s projektom pre stavebné povolenie.
 • Zabezpečiť súlad projektu zariadenia staveniska so základným riešením zariadenia staveniska v projekte pre stavebné povolenie.
 • Poskytovať na vyžiadanie nevyhnutné vysvetlenia, potrebné na vypracovanie zhotoviteľskej dokumentácie.
3. Počas realizácie stavby
 • Zúčastniť sa odovzdania staveniska zhotoviteľovi.
 • Kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s projektom pre stavebné povolenie.
 • Poskytovať stanoviská a vysvetlenia k projektu pre stavebné povolenie, potrebné pre realizáciu stavby.
 • Posudzovať návrhy na zmenu realizácie stavby oproti projektu pre stavebné povolenie a zúčastňovať sa zmenových konaní.
 • Ak majú navrhované zmeny dopad na vydané stavebné povolenie, upozorniť investora na túto skutočnosť.
 • Zúčastniť sa predkomplexného a komplexného vyskúšania.
 • Zúčastniť sa odovzdania a prevzatia stavby alebo jej častí a podpisovať zápisy o odovzdaní a prevzatí jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov a protokol o odovzdaní a prevzatí stavby.
4. Po dokončení stavby
 • Účasť na kolaudačnom konaní.
 • Účasť na vyhodnotení skúšobnej prevádzky.
 • Účasť na garančných skúškach.

Benefity pre klienta

 • Máme bohaté skúsenosti z viacerých projekčných tímov.
 • Autorský dohľad sme vykonávali na významných stavbách pri realizácii našich projektov aj projektov našich obchodných partnerov.
 • Sme flexibilní a vieme pracovať samostatne aj ako súčasť malých aj veľkých teamov.
 • Naše kontakty vieme využiť v prospech pre klienta.
 • Projektujeme podľa najnovších noriem a štandardov.
 • Máme oprávnenia a sme poistení.