Blog

Projektovanie alebo konštruovanie vyhradeného technického zariadenia tlakového podľa vyhlášky č. 356/2007 Z.z.

Na základe odbornej prípravy sme získali oprávnenie v rozsahu podľa prílohy č. 3 bodu.

P - Projektovanie alebo konštruovanie vyhradeného technického zariadenia tlakového podľa vyhlášky č. 356/2007 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania,
vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti.

Odborná príprava absolvovaná v dňoch: 08.06.2017 - 13.10.2017
Skupina zariadení: P - Abl,b2,e, Bbl,b2,el,e2

Certifikáty nám boli vydané na základe STN EN ISO/IEC 17024 certifikačným orgánom na certifikáciu osôb č. O - 010 akreditovaným Slovenskou národnou akreditačnou službou, v rozsahu:

technické zariadenia tlakové skupina A:

  • b1 tlaková nádoba stabilná, obsahuje, nie nebezpečé plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri atmosférickom tlpku (1013,25 hPa) s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,2 MPa, s objemom nad 10 litrov a ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 20 (200), okrem tlakovej nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky. Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak spÍňa uvedené parametre
  • b2 tlaková nádoba stabilná, obsahuje nebezpčné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorej najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50) , okrem tlakovej nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky
  • e potrubné vedenie s menovitou svetlosťou potrubia väčšou ako DN 25 na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 1 MPa, ktorého súčin najvyššieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti DN je väčší ako 200 (2000)

technické zariadenia tlakové skupina B :

  • b1 tlaková nádoba stabilná, obsahuje nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50); Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak spÍňa uvedené parametre
  • b2 tlaková nádoba stabilná, obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorých najvyšší ďovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 2,5 (25)
  • e1 potrubné vedenie na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 0,05 MPa do 1 MPa, ktorého súčin najväčšieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 200 (2000) a väčší
  • e2 potrubné vedenie s pracovnou látkou vodná para alebo horúca voda, ktorého súčin najväčšieho pracovného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 350 (3 500) a väčší, pri čom menovitá svetlosť potrubia je väčšia ake DN 100, a to bez ohľadu na rozšírené časti

Certifikáty nám vydala Technická inšpekcia, a.s. pracovisko Nitra 12.12.2017, s platnosťou do 8.12.2022.

Pozrite si naše ostatné oprávnenia.