Referencie

Modifikácia nátrubku odberu pre meranie hladiny PG vstupujúceho do PAMS


Pre nášho obchodného partnera sme vypracovali konštrukčnú a realizačno-projektovú dokumentáciu pre projektovú zmenu Modifikácia nátrubku odberu pre meranie hladiny PG vstupujúceho do PAMS, ktorá podliehala schváleniu na ÚJD, v správnom konaní 1288-2018 podľa §3 ods.5 zákona č. 71/1967 Zb., vedeného na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky s týmto výsledkom: 

Predmet: Žiadosť o schválenie zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality posúdenej úradom – IPZK pre Parogenerátor (3. a 4. blok) podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13, žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu v dokumentoch uvedených v prílohe pre predmetné vybrané zariadenia podľa § 3 ods. 2 písm. a) bod 3, žiadosť o súhlas s realizáciou zmeny PZ 3442/2017 „Modifikácia nátrubku odberu pre merania hladiny PG vstupujúceho do PAMS“ a žiadosť o súhlas s realizáciou zmeny prevádzkového predpisu „Bezpečnostná správa JE V2“ podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Popis ukončenia konania: ÚJD SR vydal dňa 26.4.2018 rozhodnutie č. 115/2018, ktorým schválil zmenu predmetnej dokumentácie systému manažérstva kvality, schválil požiadavky na kvalitu uvedených vybraných zariadení a vydal súhlas s realizáciou dotknutej projektovej zmeny, vydal súhlas s realizáciou zmeny v Predprevádzkovej bezpečnostnej správe.

ZDROJ